• لکه گیری فرش دستباف
  • تعمیرات فرش دستباف
  • رفوگری و ریشه بافی

شتسشو فرش ماشینی

  • لکه گیری فرش ماشینی
  • تعمیرات فرش ماشینی
  • رفوگری و ریشه بافی

شتسشو مبلمان

  • لکه گیری مبلمان
  • شستشو حرفه ای مبلمان
شستشو مبلمان
قالیشویی تحفه نطنز